Vammalan Seudun Ravi

SÄÄNNÖT

 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Vammalan Seudun Ravi ja sen kotipaikka on Sastamalan Kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on koota toiminta-alueensa hevosharrastajat järjestettyyn yhteistoimintaan.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. pitää yhteyttä valtakunnallisiin ja alueellisiin hevosalan toimijoihin,

 2. järjestää toimialansa puitteissa toimintaa ja tilaisuuksia ja

 3. toimii muilla harkitsemillaan tavoilla.

   

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 4. kantaa jäsenmaksua,

 5. ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja,

 6. järjestää raveja ja hevostapahtumia tai huvitilaisuuksia,

 7. harjoittaa kioski- ja kanttiinitoimintaa,

 8. harjoittaa muutakin taloudellista toimintaa siten, että voiton tavoittelu ei tule yhdistyksen päätarkoitukseksi.

 

3. Jäsenet

 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityis- tai oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

 

6. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

 

Vuosittain näistä eroaa 2 varsinaista jäsentä, ensimmäisenä vuotena arvan kautta, sittemmin palveluskautensa mukaan, sekä kumpainenkin varajäsen. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudestaan.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on 1.12. – 30.11.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

 

 

 

 

 

9. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-helmikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotipaikan paikallislehdessä tai jäsenille osoitetulla henkilökohtaisella kutsulla.

 

11. Varsinaiset kokoukset

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. kokouksen avaus

 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. kokouksen avaus

 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

 

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

 

7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Vammalan Seudun Ravi

©2022 Vammalan ravi - Putteri (MMD Networks Oy)